Algemene Voorwaarden

Tweantse Zaakn | Print Designs in Twents Dialect

Contactpersoon:
D.E. Janssen
Kunstenaar/Grafisch Ontwerper
KvK-nummer: 51904764

Artikel 1 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tweantse Zaakn en consument.
 2. Door een bestelling te plaatsen geeft de klant aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn gegaan.
 3. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek van de consument per e-mail worden toegezonden
Artikel 2 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Tweantse Zaakn de consument er van op de hoogte heeft gesteld dat de bestelling in behandeling is genomen.
 2. Tweantse Zaakn behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten te weigeren.
Artikel 3 – Levering
 1. Conform de wettelijke regels koop op afstand zal Tweantse Zaakn bestellingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren voor alle producten die op voorraad worden aangeboden.
 2. De op de website weergegeven leveringstermijnen zijn indicatief: Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.
 3. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 4. Voor elk (grafisch) product, kunstwerk en/of maatwerk dat in opdracht van de klant wordt vervaardigd kan een afwijkende leveringstermijn worden afgesproken.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Tweantse Zaakn tijdens het bestelproces kenbaar heeft gemaakt.
 6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Artikel 4 – Herroepingsrecht
 1. De consument heeft het recht de producten die op voorraad worden aangeboden binnen 14 dagen na aflevering te retourneren. Op maat gemaakte bestellingen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 2. De consument dient Tweantse Zaakn binnen 14 dagen op de hoogte te stellen door gebruik van het modelformulier herroeping. De koop is gesloten als de consument niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft aangegeven gebruik te willen maken het herroepingsrecht.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding zendt de consument het product terug of levert hij dit af bij Tweantse Zaakn.
 4. De consument zendt (voor zover mogelijk) het product retour in originele staat en verpakking en conform de door Tweants Zaakn verstrekte instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Artikel 5 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de 14 dagen bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking volgens de instructies van Tweantse Zaakn.
 2. Wanneer een product in een verpakking is verzegeld, mag het zegel niet worden verbroken.
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan zowel zakelijke klanten als de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. Elk (grafisch) product of kunstwerk dat op maat en/of in opdracht van de klant wordt vervaardigd of ontworpen en niet als op voorraad wordt aangeboden. Hieronder vallen o.a.;
  1. a. grafisch product dat naar specificaties van de klant worden vervaardigd;
  2. b. (foto)grafisch werk in opdracht;
  3. c. kunst; (alleen afhalen)
  4. d. kunst in opdracht
 2. Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Producten die worden geleverd via een externe verkoper  (bijvoorbeeld door Spreadshirt en Moteefe). Hiervoor gelden de algemene voorwaarden van deze verkopers.
 4. Tenzij anders overeengekomen zijn zakelijke klanten (B2B) wettelijk uitgesloten van het herroepingsrecht.
Artikel 7 – Prijzen en Aanbiedingen
 1. Tijdens de looptijd van de aanbieding worden de prijzen niet verhoogd tenzij de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 4. Aanbiedingen zijn slechts geldig in de op de website aangegeven periode. De aanbieding geldt niet automatisch voor nabestellingen als deze buiten de periode van de aanbieding worden nabesteld.
Artikel 8 – Productafbeeldingen
 1. Productafbeeldingen worden zo getrouw mogelijk weergeven. Beeldschermkleuren kunnen echter afwijken van drukwerk en gelden daarom slechts bij benadering. Een afwijking de kleurweergave kan om deze reden geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 9 – Klachtenregeling
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tweantse Zaakn.
 2. Bij Tweantse Zaakn ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tweantse Zaakn binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Tweantse Zaakn in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 10 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Wie tot hier is gekomen met lezen krijgt een welgemeend applaus!